O nás

Představuje se Vám Mateřská škola Litultovice, která je od 1. 7. 2013 nově vzniklý samostatný právní subjekt s názvem Mateřské škola Litultovice, příspěvková organizace. Ředitelkou této organizace je Jarmila Kořená. Mateřská škola v Litultovicích se nachází na klidném místě a je vesnickou dvoutřídní školou. V každém poschodí je šatna, herna, jídelna, ložnice, kuchyň pro výdej stravy a sociální zařízení. K mateřské škole patří zahrada s terasou a pískovištěm. Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. 

Celodenní stravování a rozvoz zajišťuje ŠJ Stěbořice. O zdravý rozvoj dětí pečují 4 pedagogické pracovnice a 2 provozní pracovnice. MŠ je školou spádovou, navštěvují ji děti z Mladecka, Lhotky u Litultovic, Životských Hor. Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Pracujeme podle nového rámcového programu předškolního vzdělávání.

Pořádáme sportovní a kulturní akce pro děti, jezdíme na výlety. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme prevenci špatné výslovnosti. Mateřská škola napomáhá dětem k celkovému rozvoji osobnosti. Rozvíjí schopnosti a dovednosti tak, aby doplňovala výchovu v rodině. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené. Spolupracujeme s rodiči, městysem Litultovice, ZŠ, se speciálními pedagogickými centry.

Stav tříd pro školní rok 2023-2024

I.třída děti 2 až 4 leté zapsaných 23 dětí
II.třída děti 4 až 7 leté zapsaných 24 dětí
Mateřská škola má kapacitu 56 dětí

Výchovně vzdělávací práce

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Školka plná her a zábavy", který je zpracován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tento program dělí výchovně vzdělávací cíle do podtémat:

I. Dítě a jeho svět – záměrem je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Učit děti sebeobslužným dovednostem, vést je ke zdravým životním postojům, podporovat duševní pohodu, rozvíjet manipulační a pohybové dovednosti

II. Dítě a jeho psychika – záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte. Rozvoj řeči, jazyka, intelektu, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, jeho kreativity a sebevyjádření. Stimulovat u dětí osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, učení a poznávání.

III. Dítě a ten druhý – záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto mezilidských vztahů

IV. Dítě a společnost – záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života společnosti, do světa kultury a umění, přijmout základní všeobecně uznávané, společenské a morální hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje.

V. Dítě a svět – záměrem je založit u dítěte povědomí o okolním světě a dění v něm, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy mezinárodního rozsahu. Vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.


Nadstandardní aktivity dětí ve školním roce 2023-2024


Se sokolem do života - projekt k podpoře pohybové gramotnosti předškolních dětí realizujeme každé úterý při cvičení v hale s dětmi druhé třídy. Děti formou přirozených cvičení rozvíjejí obratnost, gymnastické dovednosti, atletické dovednosti, manipulaci s míčem a netradiční pohybové aktivity. 


Kdo si hraje, nezlobí.